PrAvne podmienky - SHOP-ARMY.SK

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webových stránok SHOP-ARMY.SK (ďalej len "stránky") je spoločnosť TIFANTEX s.r.o. army shop 95136 Lehota 653, (ďalej len „TIFANTEX s.r.o. army shop“). zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č. 28004/N, oddiel Sro. IČO 45 955 824 (ďalej len "spoločnosť TIFANTEX, s.r.o.army shop).

2. Všeobecné ustanovenia
Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach ich použitia. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.

3. Obsah stránok
Obsah stránok má výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Spoločnosť TIFANTEX, s.r.o. army shop vyvíja náležíte úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku na použitie obsahu stránok alebo informácií na stránkach uvedených.

4. Ochrana duševného vlastníctva
Obsah a dizajn stránok sú duševným vlastníctvom spoločnosti TIFANTEX, s.r.o. army shop alebo duševným vlastníctvom partnerov spoločnosti TIFANTEX, s.r.o., pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené.

Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TIFANTEX, s.r.o.army shop.

5. Použitie obsahu stránok
Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť TIFANTEX, s.r.o. army shop udeľuje súhlas výlučne na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu.

Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TIFANTEX, s.r.o. army shop.

6. Zmena stránok
Spoločnosť TIFANTEX, s.r.o. army shop si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok.

7. Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje návštevníkov stránok, ktoré sú poskytnuté spoločnosti TIFANTEX, s.r.o. army shop prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti.

Spoločnosť TIFANTEX, s.r.o. army shop nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8. Zmena právnych podmienok
Spoločnosť TIFANTEX, s.r.o. army shop si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok.

 

E-mail: tifatex@tifantex.sk